header-image

ارزش‌ها و باورها

بیانیه چشم انداز کهکشان بر پایه هفت ارزش کلیدی بیان شده است و بر آنیم تا با ایجاد الگوهای ارزشی صحیح در مسیر توسعه سازمان‌ها، مشوق آنان در استفاده از این ارزش‌ها در زندگی حرفه‌ای آن‌ها باشیم.

اصل اول: ما به یادگیری به عنوان سفری بی انتها در راستای تکامل ارزش می‌نهیم.

اصل دوم: ما به نظریه‌ها، پژوهش‌ها و رفتارهای حرفه‌ای به عنوان سرلوحه فرآیند یادگیری و تامین اطلاعات تخصصی ارزش می‌نهیم و می‌کوشیم تا در آموزش منشا نوآوری بوده و به طور مداوم به دنبال راه حل‌های خلاقانه در فرآیند تعلیم و تعلم باشیم.

اصل سوم: ما به پذیرش مسئولیت در قبال خود و همکاران گروه کهکشان، ارزش می‌نهیم و بر اصل به اشتراک گذاری و مهارت‌های فردی که موجب تعالی گروه می‌شود. این بدین معناست که هر فرد، مسئول حفظ و توسعه خرد جمعی است که در الزامات حرفه‌ای و اخلاقی گروه، تجلی یافته است.

اصل چهارم: ما به گوناگونی (تنوع) به عنوان غنابخش تمامیت‌مان در خانواده کهکشان ارزش می‌نهیم و در جستجو ایده‌ها، دیدگاه‌ها، توانمندی‌ها، روش‌های یادگیری، استعدادها و مهارت‌های متنوع هستیم.

اصل پنجم: ما به مسیرهای چندگانه یادگیری که مشتمل بر فناوری به عنوان ابزاری اجتناب ناپذیر در تامین چنین مسیرهایی می‌نگریم. فناوری مسیرهای متعددی را جهت دستیابی به دانش، نمایش اطلاعات، بهبود گام‌های حرکت و به اشتراک گذاری آموخته‌ها فراهم ساخته و از تفکرات و پژوهش‌های بنیادین، تشریک مساعی و یادگیری از تجارب دنیای واقعی حمایت می‌کند.

اصل ششم: ما به انتقادات سازنده به عنوان فرصتی برای بهبود، ارزش می‌نهیم و معتقدیم توسعه تفکرات و انتقادات سازنده منجر به آشکار شدن حلقه‌های گمشده و موارد نادیده گرفته شده، بررسی وضع موجود و در نهایت بروز تغییرات مثمر ثمر می‌شود.

اصل هفتم: ما به پیگیری سفر آموزشی افراد از طریق ارزیابی معتبر و اثربخش ارزش می‌نهیم و به ارزیابی به عنوان ابزاری جهت بهبود نتایج یادگیری و برنامه‌های آموزشی باور داریم. ارزیابی‌ها شامل ثبت وقایع، جمع‌آوری مستندات و بازتاب‌ها و بمنظور گردآوری شواهدی در طول مسیر یادگیری است که می‌توانند هم نشانگر پیشرفت و هم نشانگر نیاز به بازگشت به عقب و نیاز به یادگیری کاملتر ما باشند.